• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghị định

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 11-21-2019
Nghị định số Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 09-27-2019
Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nhằm góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động 01-10-2019
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. 10-30-2018
Chương trình hành động Nghị quyết Đại Hội 12 của Đảng 10-28-2016
Nghi định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 09-06-2016
Nghị định 115 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 09-06-2016
Nghị định 47 - 2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 09-06-2016
Nghị Định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 12-08-2019
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: