• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sơ đồ tổ chức

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

sodotochuc

* Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh: Có 06 ban

          1. Văn phòng.                      ­­­

          2. Ban Tổ chức.                           

          3. Ban Chính sách-Pháp luật.       

          4. Văn phòng Ủy ban Kiểm tra. 

          5. Ban Tài chính.                        

          6. Ban Tuyên giáo và Nữ công.     

       * LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố:

1. Liên đoàn Lao động thành phố Trà Vinh.

2. Liên đoàn Lao động huyện Càng Long.

3.  Liên đoàn Lao động huyện Cầu Kè.

4. Liên đoàn Lao động huyện Cầu Ngang.

5. Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành.

6. Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Cần.

7. Liên đoàn Lao động huyện Trà Cú.

8. Liên đoàn Lao động huyện Duyên Hải.

9. Liên đoàn Lao động thị xã Duyên Hải.

* Công đoàn ngành:

       1. Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

       2. Công đoàn ngành Y tế tỉnh.

       3. Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.

       4. Công đoàn Viên chức tỉnh.

       5. Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh.

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: