• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc

Kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực. Bộ luật tiếp tục có sự kế thừa nhiều nội dung của Bộ luật Lao động năm 2021; trong đó có nội dung về mức lương thử việc.

Lương thu việc

Ảnh minh họa.

Người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc hoặc thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động. Khi đó, người lao động sẽ được trả lương.

Tại Điều 26 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tiền lương thử việc như sau:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 90 của Bộ luật Lao động năm 2019, mức lương được trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc bao gồm: Mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Luong Thu Viec

Mức lương tối thiểu vùng vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Cần chú ý, năm 2021, mức lương tối thiểu vùng vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Điều 5 của Nghị định này quy định, với những công việc đã qua học nghề, đào tạo nghề, trong điều kiện lao động bình thường, người sử dụng lao động còn phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

TRÍ DŨNG

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: