• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội từ ngày 01/4/2021 đến 01/01/2023 là 4,8%/năm

Ngày 01/4/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 532/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm. Ảnh: st internet

 

Như vậy, lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hộiđể mua, thuê mua nhà ở xã hộitừ ngày 01/4/2021 đến 01/01/2023 là 4,8%/năm (không có sự điều chỉnh tăng/giảm so với năm 2020)

Nội dung chi tiết về Quyết định 532/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ), mời các bạn quan tâm truy cập thuvienphapluat.vn để tìm xem./.

MÂY TRẮNG (t/h)

 

Những thay đổi về quy định nhà ở xã hội mà CNVCLĐ cần nắm

            Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và qun lý nhà ở xã hội (nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký). Theo đó:

Sửa đổi, bổ sung về khái niệm nhà ở xã hội tại khu công nghiệp(theo khoản 2 Điều 3) là nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân làm việc tại khu công nghiệp.”

Bổ sung quy định về người thu nhập thấp (theo khoản 5Điều 3) là người làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc lao động tự do tại khu vực đô thị, có mức thu nhập không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Sửa đổi, bổ sung quy định về Quỹ đất để phát triển nhà xã hội tại khu công nghiệp(theo Điều 6): (1). Khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải xác định rõ diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở xã hội, thiết chế của công đoàn đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó.(2). Trường hợp khu công nghiệp đang trong giai đoạn hình thành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chuyển giao cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được lựa chọn theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này triển khai thực hiện dự án. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội được phân bổ một phần hoặc toàn bộ vào giá thành kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đó.(3). Trường hợp khu công nghiệp đã hình thành mà chưa có hoặc chưa đáp ứng đủ nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó thì việc quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại khu công nghiệp, thực hiện như sau:a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch (hoặc điều chỉnh quy hoạch) để bổ sung quỹ đất phù hợp phát triển nhà ở xã hội; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được lựa chọn theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này triển khai thực hiện dự án. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng được trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lại cho địa phương;b) Đối với các khu công nghiệp chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp đó để dành phần diện tích đất phát triển nhà ở xã hội, thiết chế của công đoàn cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó theo quy định tại khoản 9 Điều 77 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.”

Sa đổi, bổ sung quy định thêm một số điều kiện để được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội(theo các điểm dvà đ khoản 2; điểm đ và e khoản 3Điều 16):Có Giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống;Có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định của Nghị định này và của pháp luật về nhà ở;Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; Có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật thì được xem xét cho vay vốn phù hợp với thời hạn được tồn tại của công trình;”

Sửa đổi, bổ sung quy định về mức vay, lãi suất và thời hạn vay(theo các khoản 4, 5 và 6 Điều 16): Mức vốn vay:(a) Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà;(b) Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.Lãi suất vay:(a) Lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ;(b) Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.Thời hạn vay: Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Ảnh: Mô hình nhà ở xã hội (Ảnh: minh hoạ, st internet)

Bổ sung quy định về việc bán lại nhà ở xã hội(theo khoản 10 Điều 19):Việc bán lại nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án hoặc cho đối tượng khác thuộc diện được mua, thuê mua nhà ở xã hội quy định tại khoản 5 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Nhà ở và các quy định sau:(a) Trường hợp bán lại nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án thì người bán lại phải thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư. Giá bán lại tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.(b) Trường hợp bán lại nhà ở xã hội cho đối tượng khác thuộc diện được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì người bán lại phải thực hiện thủ tục chuyển hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với chủ đầu tư cho người mua lại thuộc diện được mua nhà ở xã hội và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.Người mua lại nhà ở xã hội phải có các giấy tờ xác nhận về đối tượng và điều kiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này và liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư dự án để nộp hồ sơ đề nghị mua nhà theo quy định tại Điều 20 Nghị định này.

Sa đổi, bổ sung về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà xã hội(khoản 1 Điều 23 nêu rõ):Nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố chotừngloại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn theo hình thức bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức (Nghị định 49/2021 đã bỏ quy định về việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm quy định tại Nghị định 100). Nếu dự án có đối tượng đảm bảo đủ điều kiện hồ sơ theo Điều 22 Nghị định 100/2015 là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm; Danh sách nhóm đối tượng trên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ và các căn hộ dành cho các đối tượng này bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, đối tượng còn lại thì bốc thăm.

PHƯƠNG THẢO

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: Tập trung nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác ATVSLĐ

          Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 được phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về tăng cường sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên.

Đ/c Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch LĐLĐ đến thăm và tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Các hoạt động hưởng ứng tập trung vào đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ; các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động:

Tập trung thông tin, tuyên truyền, tập huấn, giáo dục về ATVSLĐ gắn với chủ đề của Tháng hành động cho NLĐ: Tăng cường tuyên truyền về các chế độ, chính sách và những quy định về ATVSLĐ; các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đánh giá nguy cơ rủi ro và các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ cho người lao động; tăng cường việc phổ biến kinh nghiệm, tập huấn phương pháp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn, người lao động.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, tập trung vào 02 phong trào chủ yếu: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”: phát động CNVCLĐ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, có các giải pháp hữu ích, áp dụng sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính để tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công tác. Giáo dục, vận động CNVCLĐ rèn luyện tác phong công nghiệp, nắm vững và thực hiện nghiêm nội quy cơ quan, đơn vị, nội quy lao động của doanh nghiệp, các tiêu chuẩn quy phạm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”: nâng cao nhận thức của NLĐ và thấy được sự cần thiết phải làm cho môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động; trồng và chăm sóc tốt vườn hoa, cây cảnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giữ gìn ATVSLĐ, làm cho nơi làm việc, nhà xưởng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên bằng các biện pháp như: tư vấn, hướng dẫn, tập huấn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kỹ năng phương pháp hoạt động cho mạng lưới ATVSV.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe CNVCLĐ:Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đề xuất với Lãnh đạocơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động được khám sức khỏe ít nhất một lần; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các trường hợp đoàn viên CNVCLĐ bị tai nạn lao động vàcó hoàn cảnh thật sự khó khăn.

Đăng ký công trình, phần việc về ATVSLĐ: Yêu cầu các cấp công đoàn triển khai đăng ký thực hiện công trình, phần việc về an toàn vệ sinh lao động và đây là một trong những điểm mới nhằm hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021. Nội dung công trình phần việc tập trung vào các sáng kiến cải tiến kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; phát động đoàn viên, CNVCLĐ vệ sinh trong và ngoài cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vệ sinh nhà xưởng; trồng hoa, cây cảnh trong và ngoài khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Các công trình phần việc tập trung thực hiện từ ngày 15/4 đến ngày 30/4/2021. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ xét chọn một số công trình phần việc có nhiều hoạt động nổi bật để tuyên dương, khen thưởng.

Các hoạt động này nhằm tạo đợt cao điểm tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ và phòng chống COVID-19; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở lao động. Thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn các cấp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác An toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Bài, ảnh: Minh Thiện

Xu hướng phát triển của An toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa

Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, sự phát triển và cạnh tranh gay gắt về kinh tế, kéo theo những sự thay đổi nhanh chóng về quy trình và tổ chức lao động, điều kiện làm việc. Nhiều thách thức lớn đặt ra trước mắt chúng ta như vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiểm môi trường, sự gia tăng các nguy cơ, các mối nguy hại trong sản xuất, từ đó làm gia tăng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN). Trước thực tế đó đòi hỏi công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cũng phải có những sự thích ứng mới, đối phó kịp thời những nguy cơ, rủi ro mới. Nhiều vấn đề đang đặt ra cần được quan tâm, nghiên cứu, xử lý để đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cho NLĐ.

Trong những năm gần đây, công tác ATVSLĐ luôn được các ngành các cấp quan tâm và đã triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ; tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi; tổ chức lớp tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền về ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn,... đã giúp cho người lao động và người sử dụng lao động thấy rõ tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ từ đó nâng cao được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo ATVSLĐ. Hiện nay, có nhiều vấn đề đặt ra đối với công tác ATVSLĐ và ngày càng chứng tỏ rằng các vấn đề đó là những hướng rất cơ bản cho sự phát của công tác ATVSLĐ.

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Quốc Vạn đến thăm, tặng quà cho CNVCLĐ thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Trà Vinh bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo

 

Thứ nhất là vấn đề văn hóa an toàn trong sản xuất. Từ năm 1991 đã có khái niệm về “Văn hóa an toàn”, sau đó vấn đề đó đã được đề cập ngày càng nhiều trong lao động động sản xuất, đó là nhấn mạnh tới ý nghĩa nhân đạo, thái độ, niềm tin, quan niệm và cách ứng xử của doanh nghiệp đối với việc đảm bảo ATVSLĐ. Văn hóa an toàn và ATVSLĐ có mối quan hệ gắn bó với nhau, từ đó đã nâng sự nghiệp ATVSLĐ lên tầm cao mới, đó là ATVSLĐ có văn hóa, có ý nghĩa xã hội và nhân đạo cao cả. “ATVSLĐ là một sự nghiệp không chỉ nhằm mục đích bảo đảm cho NLĐ không bị TNLĐ, BNN mà còn cần đảm bảo cho họ điều kiện làm việc an toàn, tiện nghi, tạo cho họ càng thêm yêu mến đối với công việc, có cuộc sống hạnh phúc, được hưởng thành quả mà họ làm ra, góp phần nâng cao văn hóa sản xuất”

Thứ hai là coi biện pháp phòng ngừa là ưu tiên hàng đầu trong ATVSLĐ. Từ tháng 6 năm 2008, vấn đề phòng ngừa TNLĐ, BNN được đề cập ngày càng rộng rãi, sâu sắc hơn, đây là sự tích hợp giữa khái niệm văn hóa an toàn với nguyên tắc lấy biện pháp phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu đã dẫn đến việc ra đời “Văn hóa phòng ngừa”, “Xây dựng nền văn hóa phòng ngừa ATVSLĐ cho tương lai khỏe mạnh”.

Thứ ba là an toàn và sức khỏe trong lao động là trách nhiệm của toàn xã hội. Vấn đề này có ý nghĩa và tầm quan trọng sâu sắc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đồng thời phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong vấn đề xã hội hóa ATVSLĐ.

Thứ tư là ATVSLĐ với bảo vệ môi trường. Mối quan hệ khắng khít giữa ATVSLĐ với bảo vệ môi trường cũng như quan hệ giữa ATVSLĐ với việc ứng phó biến đổi khí hậu là một vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu sâu, có chương trình, biện pháp hành động cụ thể trong thời gian tới, trong đó có vấn đề phát triển “Kinh tế xanh, việc làm xanh” với ý nghĩa gắn bó sự phát triển kinh tế và việc làm với việc bảo vệ môi trường, với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững đất nước.

Từ lâu nay, rất nhiều người còn suy nghĩ rằng TNLĐ là tình cờ, xảy ra ngẫu nhiên, là một điều khó tránh khỏi trong lao động, rằng TNLĐ là điều không may xảy ra và con người phải biết thích nghi, thậm chí phải chịu đựng, thì giờ đây chúng ta cần phải có suy nghĩ thay đổi, cách nhìn khác đối với TNLĐ đó là: TNLĐ không phải do số phận hay sự may rủi, xảy ra ngẫu nhiên, mà tai nạn có thể phòng ngừa được nếu chung ta hiểu biết và cẩn thận hơn trong quá trình làm việc; chúng ta đều có thể phân tích được nguyên nhân của tai nạn, có thể tìm hiểu được các tình huống suýt xảy ra tai nạn và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra biện pháp để phòng tránh tai nạn đó. Điều nay cho thấy quan trọng là phải nâng cao ý thức, thay đổi cách nghĩ để ngăn ngừa tai nạn xảy ra trong lao động sản xuất góp phần đưa công tác ATVSLĐ hòa nhập, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay.

                                                                                   Bài, ảnh: Minh Thiện

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021

Từ ngày 01 đến ngày 08/3/2021, các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nữ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”. Đây là hoạt động hưởng ứng phát động của Hội Phụ nữ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nữ đoàn viên, CBCC Liên đoàn Lao động tỉnhHưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021 

Theo ghi nhận và báo cáo của các cấp công đoàn, qua phát động đã được đông đảo các cấp công đoàn, nữ  đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng. Bên cạnh việc vận động mặt trang phục áo dài từ ngày 01 đến ngày 08/3/2021, các cấp công đoàn còn phát động nữ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ duy trì việc mặc áo dài đến công sở thường xuyên vào một ngày cố định trong tuần; vận động chị em mặc trang phục áo dài truyền thống trong các hội nghị, sự kiện của đơn vị, của địa phương, của quê hương, đất nước và trong các sự kiện của gia đình, cộng đồng… Điển hình như các đơn vị, địa phương như Liên đoàn Lao động các huyện Càng Long, Trà Cú, Duyên Hải, Châu Thành…

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021 là hoạt động nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII; kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2021).

TRÍ DŨNG

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021 tại huyện Càng Long

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021 tại CĐCS xã Tập Sơn, huyện Trà Cú

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021 tại CĐCS Khối vận huyện Duyên Hải

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc

Kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực. Bộ luật tiếp tục có sự kế thừa nhiều nội dung của Bộ luật Lao động năm 2021; trong đó có nội dung về mức lương thử việc.

Ảnh minh họa.

Người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc hoặc thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động. Khi đó, người lao động sẽ được trả lương.

Tại Điều 26 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tiền lương thử việc như sau:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 90 của Bộ luật Lao động năm 2019, mức lương được trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc bao gồm: Mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu vùng vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Cần chú ý, năm 2021, mức lương tối thiểu vùng vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Điều 5 của Nghị định này quy định, với những công việc đã qua học nghề, đào tạo nghề, trong điều kiện lao động bình thường, người sử dụng lao động còn phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

TRÍ DŨNG

Đong đầy hạnh phúc, ấm áp nghĩa tình

Ðã thành thông lệ, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, các cấp công đoàn tỉnh Trà Vinh lại tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tâm điểm của hoạt động này là Chương trình Tết sum vầy, hoạt động này đã mang nhiều ý nghĩa và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với công nhân lao động (CNLÐ).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà cho CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo tại huyện Tiểu Cần

Chị Bùi Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH may xuất khẩu Hùng Vỹ (Khu Công nghiệp Long Đức) chia sẻ: “Nhiều năm qua, được Công đoàn phân công đưa đoàn của công ty tham dự chương trình Tết sum vầy, em thấy đây là chương trình thật sự ý nghĩa, là hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên và CNLĐ nhân dịp Tết đến xuân về. Anh chị em công nhân rất vui, rất phấn khởi tham gia chương trình không chỉ vì được nhận quà mà qua đó cho thấy sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành và xã hội đối với CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn”.

Nhớ lại lần tham gia Chương trình Tết sum vầy 2020, chị Hạnh, Công ty TNHH Đông Thái (Càng Long) xúc động chia sẻ với chúng tôi: “Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tổ chức công đoàn giúp cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, như thấy mình không bị bỏ lại phía sau”.

Thật vậy, mặc dù đời sống, thu nhập của CNLĐ trong những năm qua đã được cải thiện, nâng lên đáng kể; mặc dù phần lớn công đoàn và các công ty đều có kế hoạch chăm lo, thưởng Tết cho CNLĐ nhưng vẫn còn không ít trường hợp khó khăn, nhất là những trường hợp phải thuê nhà trọ, nuôi con nhỏ, nuôi cha mẹ già, bệnh tật… thì cái Tết đối với họ vẫn là sự lo toan, vất vã.

Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Tết Tân Sửu 2021 là năm thứ 6 liên tiếp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy với mục đích mang đến cho công nhân lao động (CNLÐ) một cái tết thực sự ấm cúng, sum vầy, nghĩa tình. Với chủ đề “Kết nối yêu thương” và phương châm “Tất cả đoàn viên, CNVCLĐ đều có tết, vui tết”, dịp xuân Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung, huy động các nguồn lực chăm lo tết cho đoàn viên, CNLĐ. Trong đó, ưu tiên chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ, giáo viên tư thục có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo. Từ các nguồn kinh phí, Liên đoàn Lao động tỉnh huy động gần 3 tỷ đồng chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho CNLĐ. Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo với các hình thức: Tặng quà, lì xì, tiệc tất niên… cho đoàn viên và CNLĐ tại đơn vị với kinh phí hàng tỷ đồng. Ngoài ra, anh chị em CNLĐ tham gia chương trình còn được tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, đố vui có thường, rút thăm nhận bao lì xì với quà và tiền hàng chục triệu đồng.

Chị Kim Quyên, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH PTC Việt Nam chia sẻ: “Khi nhận được thông báo của Công đoàn Khu Kinh tế, Ban Chấp hành CĐCS Công ty đã triển khai đến các Tổ Công đoàn, bình xét công khai, khách quan các trường hợp thật sự khó khăn tham gia chương trình và nhận quà của Công đoàn. Khi tham gia chương trình về, ai nấy đều phấn khởi, vui vẽ, hào hứng”.

Bằng sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của công đoàn các cấp đã giúp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết sum vầy bên người thân và gia đình trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, được nhận những phần quà tết ý nghĩa, ấm áp nghĩa tình.

Bài, ảnh: TRÍ DŨNG

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: