• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Liên đoàn Lao động TP. Trà Vinh: Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ thành phố Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 19/6, Liên đoàn Lao động TP. Trà Vinh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thành phố Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025.

Điển hình TPTV

Để phong trào thi đua ngày càng sâu rộng và hiệu quả, hàng năm căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành ủy, kế hoạch phát động thi đua yêu nước của Liên đoàn Lao động Tỉnh. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ về nội dung tiêu chuẩn thi đua và khen thưởng. Qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã đem lại những kết quả đáng kể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Thực hiện phong trào thi đua “Công đoàn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của việc làm, đời sống của người lao động”. Hàng năm các CĐCS phối hợp cùng với chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động, nhằm phát huy tính dân chủ của công nhân lao động, thông qua đó, đại diện ký thỏa ước lao động tập thể, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, với năng suất chất lượng hiệu quả cao”. Công đoàn vận động cán bộ giáo viên sáng tạo thiết bị đồ dùng dạy học nhằm thực hiện tốt phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; “Đôi bạn cùng tiến”; “Xây dựng cơ quan, trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Trong 5 năm qua đã có 674 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng thi đua thành phố công nhận, các sáng kiến không ngừng nâng lên về mặt chất lượng và qui mô, đã góp phần giải quyết các vấn đề trong quản lý và giảng dạy một cách tích cực, hiệu quả. Tổ chức các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”… phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã góp phần to lớn vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng những tập thể đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống của từng cơ quan, đơn vị, có rất nhiều cá nhân làm việc với lòng say mê, nhiệt huyết, trách nhiệm, sáng tạo.

Dịp này có 3 tập thể , 55 cá nhân được Liên đoàn Lao động thành phố Trà Vinh tặng Giấy khen có thành tích trong các phong trào thi đua.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: