• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công tác nữ công

Chấp hành nghiêm chỉnh Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong hành động và việc làm cụ thể luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; có ý thức giữ gìn đoàn kết thống nhất trong cơ quan và đồng nghiệp; tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần chân thành không định kiến.
Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

bang1Daithanh

Chú thích: 

- Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII bản thân tự nhận thấy không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Luôn nêu cao tinh thần tự giác học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác.

- Luôn cố gắng rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp, không xa hoa, lãng phí, không mê tín dị đoan.

Chấp hành nghiêm chỉnh Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong hành động và việc làm cụ thể luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; có ý thức giữ gìn đoàn kết thống nhất trong cơ quan và đồng nghiệp; tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần chân thành không định kiến.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII bản thân tự nhận thấy không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Luôn nêu cao tinh thần tự giác học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác.

- Luôn cố gắng rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp, không xa hoa, lãng phí, không mê tín dị đoan.

Chấp hành nghiêm chỉnh Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong hành động và việc làm cụ thể luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; có ý thức giữ gìn đoàn kết thống nhất trong cơ quan và đồng nghiệp; tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần chân thành không định kiến.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: