• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bảng chấm điểm- thi đua GVN,DVN

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA KHEN THƯỞNG

CHUYÊN ĐỀ “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”

(Mẫu 05 - dành cho Công đoàn cơ sở)

Kèm theo Hướng dẫn số       HD-LĐLĐ ngày     /3/2015

Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………

TT

NỘI DUNG

ĐIỂM

tối đa

Điểm

tự chấm

1 Xây dựng chương trình hoạt động nữ công tháng, quý, năm, tổ chức sinh hoạt định kỳ, tổ chức có hiệu quả các họat động về giới, bình đẳng giới, dân số - SKSS, gia đình, trẻ em, các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10… 10  
2 Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có đăng ký thi đua, tiêu chuẩn thi đua, tổng kết, đánh giá, khen thưởng. 10  
3. Phát động các phong trào thi đua lao động, công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. 10  
4. Phát động các phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, rèn luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 10  
5. Tổ chức có hiệu quả công tác xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi, 80% gia đình CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa. 10  
6. Gặp mặt, biểu dương nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các gia đình tổ chức tốt cuộc sống gia đình nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi thành đạt; gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 10  
7. Có những sáng tạo trong chỉ đạo triển khai, thực hiện các phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 10  
8. Không có nữ CNVCLĐ vi phạm kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên, không có CNVCLĐ vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ. 10  
9. Duy trì tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có trên 85% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 10  
10. Có sổ theo dõi, tổng hợp các hoạt động của Ban Nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm.

10

 
  Tổng cộng: 100  

ơ

- Đơn vị được tặng Cờ chuyên đề phải đạt từ 90 điểm trở lên;

- Đơn vị được tặng Bằng khen chuyên đề phải đạt từ 85 điểm trở lên;

……….………. ngày ….. tháng …. năm ……..

TM. BAN CHẤP HÀNH

        Ký tên, đóng dấu

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA KHEN THƯỞNG

CHUYÊN ĐỀ “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”

(Mẫu 06 - dành cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)

Kèm theo Hướng dẫn số       HD-LĐLĐ ngày     /3/2015

Tên đơn vị:……………………………………..………………………………………………………………………

TT

NỘI DUNG

ĐIỂM

Tối đa

Điểm

Tự chấm

  Công tác triển khai thực hiện phong trào 30  
1 Cụ thể hóa Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm của công đoàn cấp trên và triển khai được tới các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn. 10  
2 Phổ biến, tuyên truyền nội dung phong trào và vận động cán bộ đoàn viên đăng ký tham gia. 10  
3 Phân công cán bộ theo dõi và tổng hợp số liệu phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 10  
  Tổ chức thực hiện phong trào 40  
4 Chủ động tham gia với chính quyền cùng cấp đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của nữ CNVCLĐ; phối hợp chặt chẽ với các ngành tham gia kiểm tra, giám sát, đề xuất ý kiến để đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách với lao động nữ. 10  
5 Phát động thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương, ngành, cơ qua, đơn vị. Tổ chức tốt các hoạt động về giới, bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em. 10  
6 Có sơ kết, bình chọn và khen thưởng các điển hình xuất sắc cấp cơ sở; Kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở cơ sở. 10  
7 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công; tham gia đầy đủ các hoạt động nữ công do cấp trên tổ chức. 10  
  Kết quả đạt được 30  
8 Có trên 70% công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức được phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trở thành hoạt động thường kỳ của người lao động. 10  
9 Có tỉ lệ từ 85% nữ CNVCLĐ trở lên đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. 20  
  Tổng cộng: 100  

ơ

- Đơn vị được tặng Cờ chuyên đề phải đạt từ 90 điểm trở lên;

- Đơn vị được tặng Bằng khen chuyên đề phải đạt từ 85 điểm trở lên.

                                                               ……….………. ngày ….. tháng …. năm ……..

TM. BAN CHẤP HÀNH

         Ký tên, đóng dấu

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: