Đối tác tỉnh Trà Vinh

phucloi

tongdai

hotline

Email

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                            Số:  40 /KH- LĐLĐ                                   Trà Vinh, ngày 10 tháng 01 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-TLĐ ngày 30/3/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Bình đẳng ...
Công đoàn là tổ chức đại diện cho tập thể người lao động nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Thẩm quyền của công đoàn biểu hiện ở các lĩnh vực, mức độ khác nhau phụ thuộc vào từng quan hệ cụ thể. Đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, Luật ATVSLĐ quy định rõ quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở tại Điều 10 Luật ATVSLĐ:
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: